2013 m. vasario 18 d., pirmadienis

Romantic movie No.1: The last song

Sveikučiai!!
Šiandien pasidalinsiu su Jumis, vienu iš romantinių filmų, kuris tikrai paliko kažką širdy.
Iš tiesų mėgstu tokius filmus ar knygas, kurios kažko pamoko, kažkas po žiūrėjimo ar skaitymo lieka širdy, sukelia kokius nors jausmus ar priverčia gerai pagalvoti, apmąstyti, t.y. turi išliekamąją vertę.
Mano nuomone, kad filmas ar knyga turi būti pastatyti/parašyti su kažkokiu tikslu, o ne beniek, kad peržiūrėjai ir jau po kelių dienų nebeatsimenu apie ką jis buvo :)
Iš tikrųjų būtent šis filmas privertė mane pagalvoti, kaip svarbu džiaugtis ir mylėti, ką turi būtent dabar, nes vėliau gali būti per vėlu. Kaip svarbu palaikyti gerus santykius ir nesipykti, nes galbūt gali taip atsitikti, kad nebeturėsi galimybės atsiprašyti, ir širdy žaizda liks visam gyvenimui. 
Kaip pagalvoji, galbūt kartais pasakome ne tą žodį, kurį vertėtų, galbūt pagalvojame ar padarome, ko tikrai nereikėtų, bet manau yra svarbu suvokti, kad padarei klaidą, ją pripažinti ir atsiprašyti to žmogaus.
Nors tiesą sakant aš stengiuosi išvis nesipykti, žinoma būna tokių atvejų, kai labai susinervuoji arba tiesiog išveda iš kantrybės tave, bet kartais pati net nepastebiu, kaip pradedu save kontroliuoti.
Na, o dabar arčiau pačio filmo esmės, kartais net nepastebiu kaip nukrypstu į lankas ir per daug išsiplečiu.
Filmas apie nuostabią meilę, turiu omeny, tikrą meilę. Išties filmą žiūrint net pavydu :)
Filmo pagrindinė aktorė - septyniolikmetė Veronika (Miley Cyrus), išgyvenanti (gal reiktu tiksliau sakyti besimėgaujanti) savo pirmąja meile (liam hemsworth). Šalia pagrindinio veiksmo, Veronika iš pat pradžių persikrausto gyventi pas tėvą, žinoma, ne savo noru. Jos santykiai visame filme išsirutulioja, palyginti, kaip iš pradžių ji neapkentė tėvo, ir vengdavo bet kokio bendravimo su juo, gale filmo ji visiškai nenori, kad jos tėvas paliktų šį pasaulį, bet jau nebėra pasirinkimo ir laiko nebeatsuksi atgal. Tėvą ir dukrą jungia tik muzika, per kurią tėvas savo dukrai įrodo, kokia įvairiapusė ir stipri gali būti meilė. Iš ties filmas pamoko, kaip turime branginti laiką, kiekvieną minutę praleistą su artimaisiais.
Jeigu kas paprašytų įvertinti filmą, beabejo, be jokių klausimų duočiau 10/10+. Žinau, kad šio filmo dar ilgai nepamiršiu. Galbūt todėl, kad jis nėra vien tik toks saldus, kur viskas būna tobula, bet realus, su realiais išgyvenimais. Visoms ir visiems siūlau peržiūrėti šį filmą, jeigu buvo nelabai aišku iš mano trumpo pasakojimo apie jį, pažiūrėkit filmo pristatymą, o galbūt paskui ir visą filmą.
http://www.youtube.com/watch?v=WwLmQqRanvM
Keletas kadrų iš šio filmo:
__________

Hi!
Today I will share with you one of the romantic movies that really left something to heart.
In fact, I love those movies or books that have something to teach, something after watching or reading stays in the heart, causing any feelings or makes a good thought, reflection, it is a lasting value.
In my opinion, the movie or the book must be built / written with some purpose, not in vain, that the revision and after a few days did not remember what it was :)
In fact, it is this film made me think about how important it is to love and enjoy what you have right now, because later may be too late. How important is it to maintain good relations and quarrel, since there might happen to not have the opportunity to apologize, and the heart of the wound will remain forever.
How do you think, perhaps once said the wrong word, which it should be, perhaps thought or did, you really should not, but I think it is important to realize that you have done a mistake, admit it and apologize to the man.
Although truth be told I'm trying to quarrel at all, of course there are occasions when I brought you out of patience, but sometimes miss the start of self-control.
Well, now substantially closer to the movie itself, and sometimes do not even notice as the deviation of the bow and expands too much.
A film about the wonderful love, I mean, true love. Indeed, watching a movie, even envy :)
The film's lead actress - seventeen, Veronica (Miley Cyrus), coping (Maybe we should more accurately say enjoying) her first love (Liam Hemsworth). In addition to the main action, Veronica initially moved to live with her father, of course, not by choice. Her relationship evolve throughout the film, compared to the first she hated his father, and avoided any contact with him at the end of the movie, it totally does not want her father to leave this world, but is no longer a choice. Father and daughter connects only to music, through which the father of her daughter proves how versatile and strong love can be. In fact the film teaches how we should cherish the time, every minute spent with loved ones.
If someone asked to rate the movie doubt but without question I would give 10/10 +. I know that this film will not forget for a long time. Maybe because it is not just so sweet, where everything is perfect, but real, with real experiences. All and all offer view this movie if it was not clear from my short story about it, check this film presentation, and maybe then the whole movie.
http://www.youtube.com/watch?v=WwLmQqRanvM
A few shots from the film:


Bučiuoju ir iki! Eglė :)* 

Kiss and bye! Egle :)*1 komentaras:

 1. Beautiful Pics!

  You got a great Blog.
  Would you like to follow each other?
  (On GFC and Bloglovin) Just let me know ;)
  My Blog: Strike a Pose

  AtsakytiPanaikinti